woolash reviews  ,صنایع دستی اصفهان  ,عکس بازیگران ایرانی  ,فریت بار به امریکا  ,دانلود کتاب  ,عطر ادكلن  ,میناکاری  ,ویبره  ,خرید دامنه  ,اخبار روز  ,گن لاغری  ,

سبز مشاور

 رياضي در قرآن علم ابجد قرآن تقديم مي كند رياضي در قرآن علم ابجد قرآن تقديم مي كند .

رياضي در قرآن علم ابجد قرآن تقديم مي كند

پيامبر فرمود فقط يك فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شيعه385 اسلام پيامبر 385 فقط دين اسلام 385

شماره معكوس آغاز شده و خلق خدا فوج فوج شيعه قائم آل محمد منجي تمام انسانها ان شاء الله بزودي ظهور خواهد نمود و چشم عالميان را به جمال الهي خود روشن خواهد نمود ايشان از تهران پيام خود را به سراسر عالم منتشر خواهد نمود

 به ابجد اسلام حق245دينه بحق الله 245با اسلام بحق علي110+135 فاطمه = 245 اهل علمه دين245 دين الهي فاطمه245مدار245دينه بحق الله245افق دين245 اسلامه حق245 بسيجيان علي 245 مقام جانباز 245بااسلام بحق245با اسلام علي 245 علي 110+135فاطمه=245دين الهي فاطمه 245 با اسلام بحق245 بدينه حق الله 245 با دين انسان 245مقام دين 245اهل منطقي 245انقلابيان 245بسيجيان علي 245 مقام جانباز 245دعا كنيد مهدي بيايد 245 وصي پيامبر 359-231 ابوبكر = 128حسين  وزير پيامبر 476 - 231= 245علي فاطمه 245وصي نبيا 169علي مهدي169 جمال حق علي مدد علي مدد جمال حق نگينه روي مصطفي بوود علي مرتضي قسم به ذات كبرياء كه جانشينه مصطفي بوود علي مرتضي245

مگر نام محمد هم علي نيست آئينه روي محمد عليست صد كتابو صد حديث آئينه روي محمد عليست قسم به ذات كبرياء كه جانشينه مصطفي بوود علي مرتضي

اگر خط ها ريز ميباشد كنترل را بگير و قلتك موس را به جلو بچرخان بزرگ نمايي ميشود بسم الله الرحمن الرحيم 786- 541 عمر ابوبكر=245 اسلامه حق 245حكم الهي دين الله245 فاطمه 135+110 علي=245 اسلامه حق 245 منظور علي 110+135 فاطمه =اسلامه حق فاطمه علي 245 پدر مادر شيعيان ميباشد پيامبر فرمود فقط يك فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شيعه 385 اسلام پيامبر 385 پيامبر فرمود هيچ كس شيعه نخواهد شد مگر فرزند دخترم فاطمه باشد به ابجد امام 82 بكسي ميگويند كه به ابجد صغير و كبير 82 مهدي 82 امام واقعي دين اسلام گل سر سبد 14 معصوم خانواده محترم رسول خدا ميباشد به ابجد انتخاب دين الله 1184-1202 سه خليفه = 82 انتخاب الله امام بدين الهي 196 ضرب 14 معصوم ميباشد و امام 82 حضرت مهدي (عج) 82 ميباشدبه ابجد ولايت مداران 743 - 541 عمر ابوبكر= 202 يعني محمد 92 +110 علي = 202  در غدير محمد رسول خدا  علي را به عنوان نماينده الهي الله در غدير علي (ع) توسط پيامبر انتخاب گرديده است به ابجد دينه حق شيعي 557-541 عمر و ابوبكر= 26 علي 26 راه حق 26 علي 26 انتخاب درست 26 غدير26 بيعت 26 وصيت 26انتخاب درست 26 بت شكني 26 بدوش نبي 26 شيعها 26 امام دين 26 جان رسول 26 جانه قرآن26 حكمها26 بنام شماست است  26 راه اسلام 26 عشق اسلام 26 بمرد انه26 ديني26 خيلي 26 مردي 26 علي 26 ارباب اسلام 26 ارباب منه 26 امام دين 26 علي 26 راه حق 26 راه اسلام 26 تاج سري26 توآقاي26بهدر كتب عمريه موجود ميباشدابجد بسم الله الرحمن الرحيم 92 +18 ذالحجه غديرخم = 110 مولاء علي در غدير از جانب خداوند يكتا بعنوان جانشينه بحق  رسول خدا انتخاب گرديد كه عمر و ابوبكر بخن بخا يا
علي گفتند در كتب اهل سنت موجود ميباشدبه ابجد محمد 92+18 ذالحجه" غدير خم = 110 علي را بعنوان جاشين خود انتخاب نمود 26باجانشينه 26 باب محمدا 26درعلم علي 26 راه حق 26 انتخاب درست 26 بت شكني 26 بدوش نبي 26 غدير 26 وصيت 26 بيعت 26 باب علم معرفت مولاء عليست گفت پيغمبر فقط مولاء عليست دره علم خدا غير از علي نيست بت شكن در كعبه بر دوش نبيست به ابجد رضايت دين الهي الله 1587 - 1202 ابوبكرعمرعثمان = 385 شيعه 385 مكتبه حق قرآن 926 -541 عمر ابوبكر=385 شيعه 385 فقط يك فرقه اهل نجات
است فرقه 385 شيعه 385 عامل تفرقه926 بوده است عامل تفرقه 926 -385شيعه = 541 عمر و ابوبكر 851 تفرقه بدين 851- 541 عمرابوبكر= 310 عمر گمراه دين 310

شماره معكوس آغاز شده و خلق خدا فوج فوج شيعه قائم آل محمد منجي تمام انسانها ان شاء الله بزودي ظهور خواهد نمود و چشم عالميان را به جمال الهي خود روشن خواهد نمود ايشان از تهران پيام خود را به سراسر عالم منتشر خواهد نمود هر جا امام مهدي باشد صاحب اين وبلاگ هم همانجا خواهد بود  اسلام نجاتبخش 1488 - 1202 عمر ابوبكرو عثمان = 286 يعني 286 عيد محمد علي 286 به
ابجد اسلام 12 حق 12 نجاتبخش 12 هوا 12 ساعت 12 ماها 12 قلب 12جانها 12حم 12 گل گل12 دلي كه نيست حب علي سنگ است چرا كه نور وي و نور حق هماهنگ است مگر نام محمد هم علي نيست آئينه روي محمد عليست وصي بحق محمد سلام سَلاَمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ سلام بر جمال حيدر كرار اسم اعظم بكند كار خود اي دل خوش باش كه به تلبيسو حيل ديو مسلمان نشود فتنه هاي دين 615-541 = 74 فرقه نه 74 ابجد سه خليفه ابوبكر27+22 عمر+25 عثمان =74باعث 74 فرقه شدن دين شدند74والشجرتها الملعونه 74 ابجد ابوبكر 27+22 عمر +25 عثمان = 74 ان من المجرمين منتقمون 74 به هزار نام خدا قسم 1000به ابجد محمد مصطفا 92 قسم = 1092 منهاي ابجد سه خليفه كن 1202- منهاي 1092 = 110مولا و مقتداي عالم عليست افتخار دين 1346- 1202 سه خليفه= 144 ضرب 12 امام در خودش 144 ابجد آيه وعتصمو بحبل الله جميعا" و لا تفرقو 144 گمراه دين 310 عمر 310 منكر310نيرنگ310بمار زنگي 310كفري 310 عمر 310 ناحق عالمي 310 عمر 310بمار زنگي 310منكر 310جاهل منافق310اباجهل در دين 310 ابالهبا در دين 310 نامرديه 310عمر 310 نيرنگ310نمرودي310 سامري310 گمراه دين310 مكرن310حراميان 310بي ايمان دين اسلام310 عمر 310 گمراه دين 310 منكر 310 كفري 310 نامرديه 310 عمر 310 جاهل منافق 310 حرامزاده پليد 310وهابي كودن دين اسلامي 310 رمززناه 310 گمراه دين 310منكر 310نامرديه 310با وهابيه نادان دين حق 310 كفري310 نيرنگ310نمرودي 310سامري310 310دائش وهابي نادان 310 اباجهل در دين 310گمراه دين310 كفري 310  
310 جاهل منافق 310 كفري 310حراميان 310 نامرديه 310دزدانه فدك فاطمه 310بمار زنگي 310كفري منكر 310جاهل منافق 310 نامرديه 310عمر 310 سگ مردها310نيرنگ310نمرودي310سامري310 گمراه دين310 مكرن310 خباثتي1512-1202 سه خليفه = 310 عمر310نامرديه 310 گمراه دين 310 منكر310 كفري 310 نيرنگ 310 عمر310بوگند مردابا 310سگ مرد ها 310 باكبري بنفاق ديني 310پليد دين 310بقلدره دينه 310نار جهيما310 خاك عالم بر سرت كنم عمر عرعر خر هم بوود لعن عمر اين نام 310چيست كه عرعر ميكند اهل سنت را همه خر ميكندتف به روي هر كسي
نادان بوود هم طرفدار ابوبكروعمر عثمان بوود عرعر خر هم بوود لعن عمر به ابجد
خائنان 772-451 عمر و ابوبكر = 231 ابوبكر 231 فاسق 231جزو خائنان به رسول خدا بوده
الله اكبر كلمات هم غوغا نموده اند به ابجد اشراردينها772-541= 231 ابوبكر231راه
دزدي 231 نفاق 231 عصيان231فاسق231 قفان231. قفان در قول عمر: اني استعمل الرجل فاجر 231 يه فاجريا 231دزده دينه اسلامي 231 راه دزدي231 دزده دينه اسلامي231به دقل باز كودن 231فقان 231احمق ملحد231با ناحق دينه 231 با دزد گربها 231 بابي عقليها 231عصياني231ابوبكر231 با دينه ناحق 231راه دزدي231عصيان 231 دزده دينه اسلامي231 ابوبكر 231با احمقي بدينه231 عمر ابوبكر 231نفاق دورويه 231 فقان 231 چاه عميقه231 ابوبكر و عمر 541قاتلي 541 ابوبكر و عمر 541در غدير خم دين كامل شد اكملتو لكم دينكم بعد از وفات پيامبر دشمنان دين خدا گمراه دين 310مكرن 310كفري310 ناحق عالمي310 عمر 310 310نيرنگ 310گمراه دين 310 مكرن310كفري دزدان فدكه فاطمه310بمارزنگي310
كفري310منكر 310جاهل منافق منافق ابلها 310نامرديه310 كفري310عمر310نيرنگ 310 نمرودي310 حرامزاده پليد310 سامري310 گمراه دين310مكرن 310 بكج راه 231 ابوبكر231 دزده دينه اسلامي 231دزدا فدك نگونه 231ابوبكر 231ركب وبا 231 احمق ملحد 231 ابوبكر+ 310عمر ناحق عالمي = 541فتنه عالم 676-135 فاطمه = 541 عمر وابوبكر فتنه عالم بودند شرم گينان 651-110 علي = 541 عمر ابوبكر ركب وبا 541 عدواهل بيت بوده اند

كسي كه چون محمد است جمال روي خاتم است جان نبي علي ولي قائم آل محمد است سلامي به بزرگي كوه دماوند و اورست بروي قائم آل محمد بفرست

همانجا خواهد بود به ابجد اسلام حق245دينه بحق الله 245با اسلام بحق علي110+135 فاطمه = 245 اهل علمه دين245 دين الهي فاطمه245مدار245دينه بحق الله245افق دين245 اسلامه حق245 بسيجيان علي 245 مقام جانباز 245بااسلام بحق245با اسلام علي 245 علي 110+135فاطمه=245دين الهي فاطمه 245 با اسلام بحق245 بدينه حق الله 245 با دين انسان 245مقام دين 245اهل منطقي 245انقلابيان 245بسيجيان علي 245 مقام جانباز 245دعا كنيد مهدي بيايد 245 وصي پيامبر 359-231 ابوبكر = 128حسين  وزير پيامبر 476 - 231= 245علي فاطمه 245وصي نبيا 169علي مهدي169 جمال حق علي مدد علي مدد جمال حق نگينه روي مصطفي بوود علي مرتضي قسم به ذات كبرياء كه جانشينه مصطفي بوود علي مرتضي245

مگر نام محمد هم علي نيست آئينه روي محمد عليست صد كتابو صد حديث آئينه روي محمد عليست قسم به ذات كبرياء كه جانشينه مصطفي بوود علي مرتضي انتخاب جانشين 1567-1202 سه خليفه ان من المجرمين منتقمون = 365 روز سال 5+6+3= 14 معصوم شاه جهان 365علي نماينده
124 هزار پيامبر شناخته شد خداوند در قرآن ميفرمايد اني جاعلك لناس اماما خداوند انتخاب ميكند براي مردم امام را نه منافقان كور دل بي خدا جانشين پيامبر رامردم انتخاب نميكنند امام را بلكه خداوند در قرآن ميفرمايد من قرار ميدهم توسط پيامبر امام را در غدير خم امام علي انتخاب شد پيامبر فرمود هر كسي امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهليت از دنيا برود دوزخي ميباشد  امام به وحي نياز ندارد از همه امور به قدرت خدا آگاه ميباشد در آيه 12 ياسين ميفرمايد وكل شيي احصيناه في امام مبين اين آيه 23 كلمه دارد و مهدي هم ابجدش 23 ميباشد 124 هزار پيامبر آمد همه را خدا انتخاب نمود توسط پيامبر قبلي در آيه 124 ميفرمايد مقام امامت بالاتر از نبوت است ابجد صغير مهدي 23ضربدر كبير مهدي 59= 1357 انقلاب اسلامي ايران با تائيد و نظر حضرت بقيه" الله صورت گرفت  اين آيه قرآن ابجدكبير مولايم مهدي 59 ميباشد و اين آيه هم 59 كلمه ميباشد و در باره حضرت مهدي هم ميباشد59 و نريد ان نمن علي الذين استضعفوا في الارض و نجعلهم ائمهٔ و نجعلهم الوارثين59 مهدي 59 حامي 59 زمين 59 ازآن 59 مهدي 59 مهدي امام 12 دوازدهم شيعيان ميباشد خداوند دوازده ماه سال را هم بخاطر مهدي 12 قرار دارد ساعت هم 12 ساعت روز است مثل روز روشن است حق با مهدي ميباشد اگردعاي من امشب به آسمان برسد گمان كنم كه خدا هم به دادمان برسد پيامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خيزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبكر541 دشمنه اسلامي 541 اهله شر 541 قاتلي 541 عداوتين 541عمر ابوبكر 541مرگ كافر541 ابوبكر دوسال نشده از دنيا رفت به درك اسفله سافلين به ابجد صغير شيطان 22 عمر 22 شيطان 22 ابابكر 22 دروغ 22 كلك 22 نيرنگ 22 كيد 22 خدعه 22 مكارا 22 روبا22 ابابكر 22 ركب وبا 22 از اسم ابابكر كب را بردار ميشه روبا22 عمر 22 رمع 22 اندازه هزار تا گوسفند نفهم بود عمر گوسفند 10سال است عمر هم ده سال نشده در خلافت از دنيا رفت به درك اسفله سافلين به ابجد كبير 971 971 ظالم -430 مقصر = 541

به ابجد منافقان قرآن 673-132 اسلام = 541 عمر ابوبكر 541 فتنه ها 541  اهله شر 541 دشمنه اسلامي541 اولين قاصب اهل بيتي 541 وهابيت ابله بي دين  541 دشمنه اسلامي 541 قاتلي 541 اهله شر 541 مقصرا دين الهي 541  فتنه ها 541 پيامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا خيزند به ابجد فتنه ها 541 عمر ابوبكر 541 اهله شر 541 541دروغگوهاي پليد عالمند 541 به ابجد541 مقصرادين الهي 541دشمنه اسلامي 541 به ابجد ظالم 971 - 430 مقصر = 541 ابجد ابوبكر و عمر 541 عمر ابوبكر 541 قال رسوالله بعد از من فتنه ها 541 به پا خيزند عمر ابوبكر 541 فتنه ها 541 مقصر 430+231 ابوبكر +310 عمر = 971 ظالم971-541 = 430 مقصر 430+231 ابوبكر = 661 عثمان 661+310عمر = 971 ظالم به دست مي آيد خيانت كار عالمي 1433-1202 سه خليفه = 231 ابوبكر با پليدترين ملحدها 772-541عمر ابوبكر= 231 ابوبكر 231+310 عمر = 541 +430مقصر = 971 ظالم به دست ميآيد = 541 +430 مقصر = 971 ظالم به دست ميآيد مقصر 430+310 عمر +231 ابوبكر =ركب وبا =971 ظالم به دست ميآيد

دولت عربستان عده زيادي از شاه زاده هايش را زنداني نموده خيلي بي عقلند خود را نماينده اسلام ميدانند و در ماه حرام مسلمان كشي راه انداخته اند بخدا خيلي خيلي ديوانه اند بجاي جهاد با كفار مسلمانان را ميكشند يعني عمر كودن دائشي شما دولت قاصب عربستان را خائن الحرمين ميدانيد درست ما شيعيان قائم آل محمد(عج) نماينده واقعي پيامبر و اسلام ميباشيم كه بخاطر جنگها و فتنه ها ي دين و سران سركش از مظلوميت شيعه استفاده نموده وهر جا شيعه اي ديدند آن را سركوب و رهبران آن را مدام به شهادت رسانده اند ديگر وقت آن رسيده كه ما شهرهاي خود را از وهابيان پس بگيريم مكه مدينه جده متعلق به اهل بيت پيامبر شيعيان ميباشدبه ابجد مكيه مدينه جده 196 ضرب 14 معصوم ميباشد به ابجد ولايت مداران 743 - 541 عمر ابوبكر= 202 يعني محمد 92 +110 علي = 202  در غدير محمد علي را به عنوان نماينده الهي الله در غدير علي (ع) بوده است در كتب عمريه موجود ميباشد حديث غديرمن كنت مولاء فهذا علي مولاء هر كه من مولاي اويم اين علي مولاي اوست پيامبر فرمود فقط يك فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شيعه 385 اسلام پيامبر 385 فقط دين اسلام 385يا الله وصي بحق محمد 385يا الله وصي بحق محمد 385با القرآن385 شيعه385 به اهله محمد فاطمه علي 385 اينم آيه قرآن اكنون به شگفتي آيه تطهير دقت كنيم: اين آيه قرآن 47 حروف دارد و 12 امام هم حروف اسمشان 47 ميباشد47(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا)47اين آيه داراي 47حرف ميباشد. تعداد حرفهاي اسامي زير فرزندان اهلبيت در آيه اهل البيت دقت بفرمائيد حروف اسامي مطهر را به شگفتي آيه تطهير دقت كنيم: اين آيه قرآن 47 حروف دارد و 12 امام هم حروف اسمشان 47 ميباشد47(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا)47اين آيه داراي 47حرف ميباشد. تعداد حرفهاي اسامي زير فزندان اهلبيت در آيه اهل بيت دقت بفرمائيد :فاطمة 5 علي 3 حسن 3 حسين 4 علي 3 محمد 4 جعفر 4 موسى4 علي3 محمد 4 علي 3
حسن 3 محمد 4 در مجموع 47 حرف.در قرآن ثبع المثاني من القرآن العظيم مراد نام ائمه شيعه بدون تكرار در قرآن 7 بار آمده چهار علي چهار محمد دو حسن جعفر موسي كه در راه است انشاء الله إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ اي يوسف
زهرادوازدهمين سوره قرآن هم پادشاه عالم يوسف زهراست بفرما بيا جان عالم به فدايت اي يوسف زهرا بدون نقطه ميكنم سخن آغاز =الله محمد علي مهدي ولي الله كسي كه چون محمد است جمال روي خاتم است جانه نبي علي ولي قائم آل محمد است امام به كسي ميگويند كه نامش به ابجد كبير و صغير 82 امام 82 ميباشد حضرت مهدي و علي جانشينه واقعي 46پيمبر اسلامي 46 ميباشد 46+46= 92 محمد +18 ذالحجه غدير خم = 110 دين الهي 110 علي 110 نگين 110دين الهي110 علي مولاست مناديه 110دين الهي 110عشق خدا علي ولي الله

عامل تفرقه926 بوده است 926 -385شيعه = 541 عمر و ابوبكر 851 تفرقه بدين 851- 541 عمرابوبكر= 310 عمرقال رسوالله (ص) دشمن اسلامه حق فتنه گران 786- 245 اسلامه حق = 541 ابوبكر عمر 541+430 مقصر = 971 ظالم به ابجددزدان نامرده دينه اسلام 467-541= 74 ابجد سه خليفه 74منافق دين اسلام 467-541= 74عمرابوبكر عثمان74دزدا نقض  اسلامي۱۰۹۲+ ۱۱۰ علي = ۱۲۰۲ ابجد ابوبكر و عمر و عثمان ۱۲۰۲ عهد خود در جمع غدير خم شكستند عامل فتنه 676= فتنه عالم 676-135 فاطمه = 541 عمر مارو عقربو عنكبوت سياه كي بوود جانشينه رسوله خدا با خباثتها 1512-1202 سه خليفه = 310عمربه ابجد غارتگران 1852-1202سه خليفه=651-110علي = 541 عمر و ابوبكر541 مردان گمراه541 اهله شر 541 دشمنه اسلامي 541 قاتلي 541  ابجد فساد تباهي 563 - 541 عمر ابوبكر = 22 عمر 22 به ابجد تروريست 1276-1202 سه خليفه = 74 بازم ابجد سه صغير سه خليفه كه موجب 74 فرقه شدن دين اسلام شدند خيانت كار عالمي 1433-1202 سه خليفه = 231 ابوبكر با پليدترين ملحدها 772-541= 231 ابوبكر 231+310 عمر = 541 +430مقصر = 971 ظالم به دست ميآيد = 541 +430 مقصر = 971 ظالم به دست ميآيد به ابجد كفره 305-231 = 74فرقه در كفر ميباشند 74 ابجد عمر 22+27 ابوبكر +25 عثمان = 74 فرقه شدن دين اسلام توسط ابوبكر وعمر و عثمان صورت گرفته به ابجد خيانتكاران اهل دين 1433-1202 سه خليفه عمر ابوبكر عثمان = 231 ابوبكر خيانت كاران اهل دين ابوبكر ميباشد به ابجد فريب خوردگان پليد اهل دين 1202 سه خليفه ميباشد باستمگرانه ملحدي۸۵۱ -۵۴۱=310 عمر با ستم گران بوده است به ابجد مردان رجس پليدي615-541عمر ابوبكر=74 ابجد صغير سه خليفه 74 ميباشد منافق 270-40مغفرت حق = 231 ابوبكر صددرصدمنافق بوده و قصب خلافت نموده منافق 271+41مغفرتا حق=310عمر متكبرين دين 786- 245 اسلامه حق = 541 عمر و ابوبكر در كجاي قرآن نوشته سر مسلمانان را ببرند كه وهابي { قال رسوالله} كتابي الله و عترتي 1587-1202 عمر ابوبكرعثمان = 385شيعه385 پيامبر فرمود فقط يك فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شيعه 385 يا الله وصي بحق محمد 385

به ابجدظالم 971-430 مقصر = 541 ابجد ابوبكر عمر 541 به ابجد مقصر 430+310 عمر +231  ابوبكر= 971 ظالم به دست ميآيد 971-310 عمر = 661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم به دست ميآيد معادله ظالم و مقصر جزو عجايت 8 گانه محسوب ميشودخائينيه 786-245 اسلامه حق = 541 عمر ابوبكرركب وبا 541 خائن 721-351 قرآن = 370 شيطان 370-60 پليديها =310 عمر= خائنه پليدها دين هاي قرآن = 1202 آيه قرآن 1202 ان من المجرمين منتقمون 1202  ابجد ابوبكر عمر عثمان 1202 ميباشد اين آيه قرآن هم به ابجد صغير هم به ابجد كبير ابجد ابوبكر عمر عثمان ميباشد  ان من المجرمين منتقمون 1202به ابجد مقصر 430+310 عمر +231  ابوبكر= 971 ظالم به دست ميآيدظالم 971-310 عمر=661 عثمان 661+310 عمر=971 ظالم به دست ميآيد معادله ظالم و مقصر جزو عجايت 8 گانه محسوب ميشود   زكم خوردن كسي را تب نگيرد زپر خوردن به روزي صد بميردتمام دردهاي انسان از پرخوري ميباشد سرطانها بخاطر اينكه انسان بايد اندازه نگه دارد اندازه نگهدار كه اندازه نكوست هم لايق دشمن استو هم لايق دوست اگه ميخاي نميري نخور نمكو روغنو شيريني نمكو روغنو شيريني لشه  باعث چربيو قند خون ميشه روغنو قندو نمك ميكنه مرگت كمك بيا ديگه تو بس كن جعبه شيريني عوض كن نيم كيلويه بي انصاف دزده سره كوه قاف بيا ديگه تو بس كن روغنتو عوض كن حجامت با رگت كاري نداره عرق با جوش از پوستت درآره حجامت ميكندپاگيزه خون را برون آرد زتن درد درون را حجامت چاره درمانو درد است مناسب بهر زن اطفالو مرد است دواي درد امت تنها بوود حجامت حجامت كن سكته نكن حجامت فاتح است مابقي فاتحه حجامت حج امت ما مايل به همكاري با پزشگان عزيز ميباشيم لطفا با ما تماس بگيريدعزيز من ميشي چرا نشي ما صاحب توانا و قدرتمند امام زيبا و با وقار بنام حضرت مهدي (عج) داريم كه ايشان قادر است در يك ثانيه هر حيوان و انساني و فرشته اي را شيفته كمال و جمال خود كند  پيامبر فرمود هر كسي امام زمانش را نشناسد و از دنيا برود به مرگ جاهليت از دنيا برود يكراست به دوزخ ميرود هيچ انساني نميخواهد دوزخي گردد حتي يهوديها ما كه مسلمان روشنفكر شما با هر علمي توانستي ثابت كن كه بحق ميباشي والله قبول ميكنم زمان پيامبر منافقان اهل بيت را يكي پس از ديگري شهيد نمودند آيه قرآن هم داريم اهل البيت و يطهر كم تطهيرا بخدا حق را بپذيري خدا خشنود خواهد شد چرا خاموشي علم رياضي در قرآن ابجد را احترام بگذار و مثل يك مرد حق را بپذير اگر دين نداريد لااقل آزادمرد باشيد كمي به خود بيائيد و مرد باشيد و حق را بپذيريد يعني شما بدتر از طالبان هستيد آنها مثل مرد شيعه شدند شما هم مرد باشيد و حق را بپذيريد تا روز قيامت با سر بلندي جواب خدا را بدهيد چرا دين اسلام بايد 74 فرقه باشد بايدمثل زمان پيامبرفقط 1 فرقه باشد پيامبر فرمود فقط يك فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385 شيعه 385 اسلام پيامبر 385 فقط دين اسلام 385شيعه 385يا الله وصي بحق محمد 385 بخدا اگر اهل وهابي يا هر اسمي ديگر 385 ميشد ما ميپذيرفتيم مرض كه نداريم به ابجد اسلامه حق 245 يعني علي 110+135 فاطمه = 245 اسلامه حق 245 منظور علي 110+135 فاطمه ميباشد بخدا اگر ابجد عمر و ابوبكر 245 ميشد من چاكر شما بودم والله برايم فرقي نميكند ابجد علي 110 دين الهي 110 بحق 110 ميباشد والله اگر ابجد عمر 110 ابابكر 110 ميشد من چاكر شما بودم ولي با روشن  شدن مسئله مرد باشيد و دين حق شيعه را بپذيريد ممنون از شما لعنت خدا بر ظالم و مقصر دين اسلام

به ابجد ظالم 971-430 مقصر =541 ابجد ابوبكر عمر 541 يعني ابوبكر 231+310عمر = 541 اهله شر541 دشمنه اسلامي541 پيامبر فرمود بعد از من فتنه ها بپا مي خيزند به ابجد فتنه ها 541 عداوتين541 قاتلي541 راه دزدي دزدان فدكه فاطمه 541ابجد عمر ابوبكر 541 بدرد سر دين ها 541 بدرده سره بدين 541 بسرطان نااهل اسلام 541 دشمنه اسلامي541 اهله شر 541 فتنه ها 541عمر ابوبكر 541 مردان گمراه541

به ابجد ظالم 971-430 مقصر =541 ابجد ابوبكر عمر 541به ابجدمقصر 430 مقصر430+310 عمر +231  ابوبكر=971 ظالم به دست ميآيدظالم971-310 عمر = 661 عثمان 661+310 عمر = 971 ظالم به دست ميآيد معادله ظالم و مقصر جزو عجايت 8 گانه محسوب ميشود  ابجد فساد تباهي 563 - 541 عمر ابوبكر = 22 عمر 22به ابجد صغير شيطان22 عمربكذابه22مقصر 22 22هذيان22عمر22 بدبختي22 لامذهب 22قصبي 22عمر22 ابابكر22 ركب وبا22دروغ22كلك 22كيد22 خدعه22 نيرنگ22كلك روباه 22 22احمقه22 گمرهه22 منكر22عمر22 ابابكر22بنامردا22دينها 22دشمن اسلام22 منافقان 22مجرمان 22شيطان 22بديها 22 بدبختي22بديها 22دشمن حق22 سست ايمان 22باابليس22آدم كشه22 جنگ طلب 22مرگي 22 بدشمن نادان22 دشمن اسلام22 عمر22 22ابابكر22بناحقه22 نابكار2222حقه باز 22دينها 22بجنايت 22خيانته22 نكبتها 22بمكر22باخدعه 22 بنامرد22دينها22 بنامرد22 پررو22 جاطلبا 22 سركشها22 كسكشها 22 جنگ طلبا22 نيرنگ22 ناخلفه 22بناحقه22 درآتشه 22دوزخه 22 احمقه22 نابكار22 ابابكر 22 شيطان 22عمر22نيرنگ 22كلك22كج فهم 22نكبتها22 بدزده22 اسلامي 22مكارا22 روباه22باخدعه 22 ناخلفه 22عمر22 بدبختي 22هذيان 22مقصر 22احمقه شيطان22بناحقه 22منافقان 22شرمي 22بكني 22منافقان 22فاجرن22عمر 22مجرمان 22عمر 22 ابابكر 22ركب وبا22 نيرنگ22كلك22 كيد 22لعنت 22شيطان22عمر22 ابوبكر 22ملحد22دشمن اسلام 22 22عمر 22 ابابكر22 دشمن اسلام 22 بناحقه 22 نابكار دينها 22 شيطان22 نابكار 22دينها22 جنگطلب 22بناحقه 22ناخلفه22بدشمن نادان22 22بناحقه 22 پررو22زياد22 خواهي22 مكارا22 دشمن حق 22نكبتها22 بنامرد22 نابكار22 پررو22دينها 22مكارا 22بدزده22 اسلامي22جنگطلب22 تباهي22 بدبختي 22بدائشه 22پررو 22نكبتها 22 22شمري22بدزده22 اسلامي 22 22جنگ طلب22دشمن اسلام22 دشمن حق22بناحقه22پررو22 جاطلبا22 سركشها 22نكبتها 22جنگطلب 22آدم كشه 22در آتشه22دوزخه 22بناحقه2 2نابحقه 22منافقان 22مجرمان22فاجرن22 لواط22ايدز22 بدبختي22شيطان22 عمر22ابابكر22 لعنت22 بمكر 22 لاشخورا 22 گورخر22 رو باه22 مقصر22 هذيان 22 گويها 22 لعنت باد مگر نام محمد هم علي نيست آئينه
روي محمد عليست اسم اعظم نام خاتم قائم آل محمد هم عليست به ابجد منافقان قرآن 673-132 اسلام = 541 عمر ابوبكر 541 فتنه ها 541 اهله شر 541 دشمنه اسلامي541 اولين قاصب اهل بيتي 541 دروغگوهاي پليد عالمند 541 به ابجد541 مقصرادين الهي 541دشمنه اسلامي 541به ابجد ظالم 971 - 430 مقصر = 541 ابجد ابوبكر و عمر 541 عمر ابوبكر 541 قال رسوالله بعد از من فتنه ها 541 به پا خيزند عمر ابوبكر 541 فتنه ها 541 مقصر 430+231 ابوبكر +310 عمر = 971 ظالم به دست مي آيد خيانت كار عالمي 1433-1202 سه خليفه = 231 ابوبكر با پليدترين ملحدها 772-541عمر ابوبكر= 231 ابوبكر 231+310 عمر = 541 +430مقصر = 971 ظالم به دست ميآيد = 541 +430 مقصر = 971 ظالم به دست ميآيد مقصر 430+310 عمر +231 ابوبكر =ركب وبا =971 ظالم به دست ميآيد به ابجد فساد تباهي 563 - 541 عمر ابوبكر = 22 عمر 22 ابابكر22آيه 22 سوره سجده ان من المجرمين منتقمون 74 ابجدسه خليفه ابوبكرعمر عثمان74 اينطور  ابوبكر 27+22 عمر +25 عثمان = 74 دين اسلام 74 فرقه پليدشدند  كه ابجد ابوبكر عمر عثمان با عث 74 فرقه
شدن دين شدنداينم آيه قرآن به ابجدسه خليفه وهابي74 ان من المجرمين  منتقمون 74 ابجد تروريست 1276-1202 سه خليفه = 74 بازم ابجد سه صغير سه خليفه كه موجب 74 فرقه شدن دين اسلام شدندبه ابجدخيانت كار عالمي 1433-1202سه خليفه=231 ابوبكرابجدفساد تباهي 563 - 541 عمر ابوبكر = 22 عمر ابجد فساد تباهي 563 - 541 عمر ابوبكر =22عمر
22شيطان22ابابكر22بدبختي 22بديها22لعنت 22ملحد 22منافقان22 ابجدشيطان22بكذابه22مقصر22هذيان22عمر22بدبختي22لامذهب22
22قصبي22عمر22 ابابكر22 ركب وبا22 دوسال خلافت نكرده از دنيا رفت تمام ناخلف ها و ناحقها دوسال نشده ازدنياميروند قاتلان امام حسين دوسال نشده مختار همه را به درك فرستاد هر كسي بناحق 22باشد مرسي 22 بني صدر دوسال نشده پا به فرار گذاشت و هابي تو را خدا بسه گمراهي ابجد شيطان نام عمر ابوبكر است اينقدر بدبخت نباش بدبخت روز قيامت جواب خدا را چه خواهي داد لعنت خدا بر شما احمقان عالم كه خيلي بدبخت و شجره ملعونه ميباشيد اين سه خليفه كافر دين اسلام را 74  فرقه نمودند ابجد ابوبكر عمر عثمان هم 74 ميباشد ابوبكر 27 ركب وبا 27 +22 عمر22 عثمان 25 = 74 فتنه هاي دين 615-541 = 74 فرقه نه 74 ابجد سه خليفه ابوبكر27+22 عمر+25 عثمان =74باعث 74 فرقه شدن دين شدند 74والشجرتها الملعونه 74 ابجد ابوبكر 27+22 عمر +25 عثمان = 74  ان من المجرمين منتقمون74اينم آيه قرآن هم به ابجد كبير هم به ابجد صغيراين آيه ابجد ابوبكرعمر عثمان ميباشد 74 ابجد فساد تباهي 563 - 541 عمر ابوبكر = 22 عمر 22شيطان22ابابكر22بدبختي 22بديها 22لعنت 22ملحد22منافقان 22فتنه هاي دين 615-541 عمر ابوبكر = 74بازم ابجد صغير ابابكر عمر عثمان 74  فرقه نه 74 ابجد سه خليفه ابوبكر27+22 عمر+25 عثمان =باعث 74 فرقه  شدن دين شدند74والشجرتها الملعونه 74 ابجد ابوبكر 27+22 عمر +25 عثمان = 74 ان من المجرمين منتقمون 74  اينها كه لخت ميباشند و حجاب ندارند حيوانات حجابشان از اينها كاملتر است هر كسي خر باشد و حجابش كامل نباشد به اين بلاء مبتلاء ميشود هر حيواني ببيند حيوان ديگر لخت بيايد پيشش مي پرد روش مالشش ميدهد براي تكسير نسل كرم از خود درخته اگر بي حجابي نشانه تمدن است پس حيوانات از بي حجابها متمدن ترند

در حمله عمر به ايران 45 هزار نفر را كشت و 25 هزار نفرراكور كرد و در شهري ديگر گفت طلاها و دختران جوان را بدهيد تا بروريم در صحيح مسلم و بخاري موجود ميباشد همين كاري كه دائش ميكند بنظر شما با دشمنان اسلام جنگيدن بهتر از برادر كشي نيست شما كلاي خودت را قاضي كن دشمنان اسلام از برادران كوردل چه استفاداه هايي بر عليه اسلام كه نميكنند ما با يد دانا باشيم و در دام شيطان نيفتيم به ابجد دشمنه اسلامي541 فتنه ها 541 اهله شر541 دامه شياطينه نادان 541دشمنه اسلامي541 مردان گمراه 541 فتنه ها 541

ابجد محمد 92+18 ذالحجه" غدير خم = 110 علي را بعنوان جاشين خود انتخاب نمود26باجانشينه 26 باب محمدا 26درعلم علي 26 راه حق 26 انتخاب درست 26 بت شكني 26 بدوش نبي 26 غدير 26 وصيت 26 بيعت 26 به ابجد دينه حق شيعي 557-541 عمر و ابوبكر= 26 علي 26 راه حق 26 علي 26 انتخاب درست 26 غدير26 بيعت 26 وصيت 26انتخاب درست 26 بت شكني 26 بدوش نبي 26 شيعها 26 امام دين 26 جان رسول 26 جانه قرآن26 حكمها26 بنام شماست است  26 راه اسلام 26 عشق اسلام 26 بمرد انه26 ديني26 خيلي 26 مردي 26 علي 26 ارباب اسلام 26 ارباب منه 26 امام دين 26 علي 26 راه حق 26 راه اسلام 26 تاج سري26 توآقاي26بهباب علم معرفت مولاء عليست گفت پيغمبر فقط مولاء عليست دره علم خدا غير از علي نيست بت شكن در كعبه بر دوش نبيست به ابجد رضايت دين الهي الله 1587 - 1202 ابوبكرعمرعثمان = 385 شيعه 385 مكتبه حق قرآن 926 -541 عمر ابوبكر=385 شيعه 385 فقط يك فرقه اهل نجات است فرقه 385 شيعه 385 عامل تفرقه926 بوده است عامل تفرقه 926 -385شيعه = 541 عمر و ابوبكر 851 تفرقه بدين 851- 541 عمرابوبكر= 310 عمر عامل تفرقه 926 -385 شيعه = 541 عمر و ابوبكر 541 قال رسو الله
هيچ كسي شيعه نخواهد شد مگر فرزند علي و فاطمه باشد

قال رسوالله كتابي الله وعترتي1587-1202 عمر ابوبكرعثمان =385 با آل قرآن385وحي قرآني 385بسوي نوره الهي 385ا  با مركز دينه الهي385 فرقه 385شيعه385 385كليد دينه الهي 385فقط يك فرقه اهل نجات است به ابجد فرقه 385شيعه 385 فقط دين اسلام 385 فقط شيعه بحق ميباشدبا آل قرآن385وحي قرآني 385بسوي نوره الهي 385بامركز دينه الهي385 فرقه 385شيعه 385كليد دينه الهي 385


برچسب: ،
ادامه مطلب
امتیاز:
 
بازدید:
+ نوشته شده: ۹ ارديبهشت ۱۳۹۴ساعت: ۰۹:۵۹:۰۶ توسط:امير علي عرفانيان موضوع: